Wagtlaýyn sergiler zaly

Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň Wagtlaýyn sergi zalynda Watanymyzyň dürli baýramçylyklaryna, şanly senelerine bagyşlanyp sergiler gurnalýar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň “Türkmenistan – Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi” diýlip yglan edilen ýylynda muzeýiň wagtlaýyn sergi bölüminde birnäçe sergiler gurnaldy. “Arkadagly Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolundadyr” atly sergide ata Watanymyzyň buýsançly geçmişiniň gadymy köklerine uzaýan şöhratly ýoly bilen ýakyndan tanyşdyrýan milli gymmatlyklar, täze arheologik tapyndylar, ajaýyp şaý-sepleri, nepis türkmen halylary, keramika önümleri, halkymyzyň döreden medeni mirasyna bagyşlanan eserler aýratyn orny eýeläp, ýylyň dowamynda täze tapylan gymmatlyklar, çap edilen eserler bilen baýlaşdyrylyp durulýar. Taryhda türkmen halkynyň ýaşaýan ýerlerinden Beýik ýüpek ýolunyň geçmegi, türkmen halkynyň ösen medeniýeti dünýä medeniýetine, şol sanda türki dünýäniň medeniýetiniň kemala gelmegine we ösmegine hem öz şahsy goşantlaryny goşupdyrlar. Dünýä taryhynda “Maru-Şahu-Jahan”, “Merw” ýaly atlar bilen belli bolan Gadymy Merw Beýik ýüpek ýolunyň möhüm çatrygynda ýerleşipdir. Merw türkmenleriň Beýik Seljuklar döwletiniň döremegi bilen özüniň ösüşiniň iň ýokary derejesine baryp ýetýär. Bu döwürde Merw iň tanymal alymlaryň ýaşaýan ýeri bolmak bilen bilimiň, ylymyň, medeniýetiň, maddy we ruhy gymmatlyklarynyň dünýä merkezleriniň birine öwrülýär. Irki döwürlerde Merwi “Täjirleriň hem-de alymlaryň şäheri” hem diýip atlandyrypdyrlar. Merwiň bazarlarynda türkmen el halylary, şaý-sepleri we pagta ýüplüginden we ýüpekden dokalan matalar has şöhratly bolupdyr. Ýerli ussalar şeýle bir ussatlyga ýetipdirler, çünki ol matalaryň aýry-aýry görnüşlerinden soltanlardyr, emeldarlar üçin lybaslar tikipdirler, olaryň bahasy bolsa, parça bilen deň bolupdyr. Merwdäki ýaly uly bazarlarda diňe bir deňziň aňyrsyndaky uzak ýurtlardan getirlen harytlar bolman, eýsem, öz ýerinde öndürilen harytlar hem köp bolupdyr. Senetçilik has ösüpdir. Dürli döwürlerde hökümdarlar tarapyndan bu ýerde altyn, kümüş pullar zikgelenipdir. Uzak asyrlaryň dowamynda Merw Orta Aziýada iň belli metal işleýän merkezleriň biri bolupdyr. Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda Merw bilen Sarahsyň aralygynda Dandanakan taryhy-arheologik ýadygärligi ýerleşýär 2017-nji ýylda bu ýerde geçirlen gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde tapylan beýleki tapyndylar bilen bilelikde birnäçe bürünç gap-gaçlary ýüze çykaryldy. Olaryň çylşyrymly we baý kompozisiýasy, owadan, nepis nagyşlary metal senetçiliginiň taryhda Türkmenistanda ýokary ussatlyk derejesinde bolandygynyň subutnamasydyr.

×

Wagtlaýyn sergiler zaly

×

Wagtlaýyn sergiler zaly

×

Wagtlaýyn sergiler zaly