19.01.2024

2024-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň wagtlaýyn sergi zalynda „Pähim paýhas ummany Magtymguly Pragy“ atly ýyla bagyşlanan serginiň açylyş dabarasy geçirildi. Bu sergide türkmen nusgawy edebiýatynyň düýbüni tutujy, söz ussadynyň görnükli wekili, türkmen halkynyň beýik ogly Magtymguly Pyragynyň ebedi mirasyndan bolan parçalar, kitaplar, şahyryň sada dilde ýazylan eserleri türkmen halk aýdymlarynda janlandyran bagşylar we saz gurallary görkeziler.

×

19.01.2024

×

19.01.2024

×

19.01.2024

×

19.01.2024