25.01.2024

2024-nji ýylyň 25-nji ýanwar aýynda Mary welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň ylmy işgärleri Mary şäheriniň № 5 – nji orta mekdebinde ,,Gündogar bazary “diýen temadan göçme sergi gurnadylar. Bu sergide türkmen halylarynyň görnüşleri, olaryň aýratynlyklary,çaga eşikleri , baş gaplary, saz gurallary köpöwüşgünli kümüş şaý-sepleri ,ýüpek matalary barada giňişleýin gyzykly gürrüňler berildi.Okuwçylar uly gyzyklanma bilen diňlediler.

×

25.01.2024