14.02.2024

14.02.2024 –ne Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň ,, Soltan Sanjar’’ adyndaky 3-nji ýöritelişdirilen harby mekdebiniň harby okuwçylary Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine gezelenje geldiler. Muzeýe gelen ýaş harbylara muzeýiň ylmy işgäri Sülgün Ahmedowa ekskursiýa geçdi. Muzeý gymmatlyklary okuwçylarda uly gyzyklanma döretdi.

×

14.02.2024

×

14.02.2024