04.08.2022

Muzeý gaznalaryny täze tapyndylar bilen baýlaşdyrmak maksady bilen muzeý ähmiýeti bolan gymmatlyklary ýüze çykarmak we toplamak muzeýiň esasy wezipeleriniň biridir. Bu işleriň netijesinde Mary welaýatynyň Mary şäheriniň ýaşaýjysy Kerimow Ata aganyň öz elleri bilen ýasan çokaý aýak gaplarynyň galyplarynyň birnäçesiniň nusgasyny muzeýmiziň gaznasyna tabşyrdy.

×

04.08.2022