SERGI

Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde 2020-nji ýyly„Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany“ diýip yglan edilmegi mynasybetli muzeýiň „Galkynyş“ ekspozisiýasynyň birnäçe tematiki toplumlary täze eksponatlar, gymmatlyklar bilen baýlaşdyrmak işleri geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen hemme ulgamlarda bolşy ýaly ýurdumyzda sporty ösdürmekde, halkymyzyň saglygy barada alada edilip alyp barylýan işlerini beýan edýän toplymlary has-da giňişleýin baýlaşdyrldy. Hormatly Prezidentimiziň medeniýete, saglyga, sporta degişli taze kitaplary hem-de türkmen türgenleriniň dünýä ýaryşlarynda gazanan üstünlikleriniň nyşanlary bolan medallar, alaw ýerleşdirildi.

×

SERGI

×

SERGI

×

SERGI