Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi

2021-nji ýylyň 28-nji ýanwaryndaTürkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkeziniň gurnamagynda zenanlaryň arasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýiti pähim paýhasyndan joşup çykan „Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi“ atly kitaby esasynda geçirilen „Gahryman Arkadagyň kitaby umumyadamzat gymmatlygydyr“ atly bäsleşiginiň Mary welaýat tapgyry geçirildi. Bu bäsleşige Mary welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň ylmy işgäri Şeker Meredowa gatnaşyp, höweslendiriji baýraga mynasyp boldy. Çärede muzeýiň sergisi gurnaldy.

×

Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi

×

Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi