TARYHY SAPAK

Hormatly Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda „Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany“ ýylynda halkymyzyň milli mirasyny toplamak, düýpli öwrenmek, wagyz etmek hem-de geljekki nesillerimize ýetirmekde ýurdumyzyň muzeýlerinde uly işler alnyp barylýar. Wekilbazar etrap Gökje geňeşliginiň Arzuw oba medenýet öýünde geçirilen „Geçmişe şaýat gymmatlyklar“ atly taryhy sapagynda muzeýiň hünärmenleri muzeý ekponatlaryň usti bilen çagalara ýurdumyzyň baý taryhy, edebi we medeni mirasy, milli däp-dessurlary, maddy we ruhy gymmatlyklary, Bitarap Türkmenistanymyzyň şu güni barada giňden gürrüň berdiler.

×

TARYHY SAPAK

×

TARYHY SAPAK