TARYHY SAPAK

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyz ösüşlerden-ösüşlere beslenýär. Halkymyzyň taryhy ýoluny, medeni mirasymyzy içgin öwrenmäge giň ýol açyldy. Gahryman Arkadagymyz öň ýaşap geçen şahyrlara, ýazyjylara, döredijilik işgärlerine täzeden ömür berdi. Sapakda muzeýiň hünärmenleri çagalara halkyň aňynda ýagşy ýatlamalar galdyryp ýaşan we ýaşap ýören ýazyjy-şahyrlaryň döredijiligini we durmuşyny beýan edýän materiallaryň usti bilen Bitarap Türkmenistanymyzyň şu güni barada giňden gürrüň berdiler.

×

TARYHY SAPAK

×

TARYHY SAPAK