12.09.2022

2022-nji ýylyň 12-nji sentýabr avynda Mary welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň ylmy işgärleri welaýatymyzyň orta hünär okuw mekdeplerinde dürli temalarda yzygiderli göçme sergileri gurnadylar. Şeýle sergileriň biri hem Yo. Hummaýew adyndaky sazçylyk mekdebinde “Milli miras –köňülleriň köprüsi “ diýen temada gurnalyp,türkmen halylarynyň görnüşleri, olaryň aýratynlyklary,çaga eşikleri , baş gaplary, köpöwüşgünli kümüş şaý-sepleri ,ýüpek matalary barada giňişleýin gyzykly gürrüňler berildi.

×

12.09.2022

×

12.09.2022

×

12.09.2022