SERGI

2020-nji ýylyň 5-nji iýunda ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan galla oragyna badalga berildi. Mary welaýatynyň daýhanlarynyň galla oragyna girişmegi mynasybetli geçirilen çärede Mary welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň baýramçylyk sergisi gurnaldy. Sergi muzeý gaznalaryndan çykarylan esbaplar: zähmet gurallary bolan pil, oraklar, aňňal, azal, daş degirmen, soky we soky daşy, kätmen, milli egin-eşikler, keramika önümleri, okaradyr-çemçeler, susaklar, bugdaý hoşalary sergilenip goýuldy

×

SERGI

×

SERGI